Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op elke meerderjarige natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door de website www.shopopop.com uitgegeven door de Vennootschap AGILINNOV’, SAS met een kapitaal van 175,811.10 euro, met maatschappelijke zetel te 1 ter mail Pablo Picasso 44000 Nantes (Frankrijk), ingeschreven in het Franse Handels- en Vennootschapsregister onder het nummer 813 952 080, intracommunautair btw-nummer FR83813952082, telefoonnummer: 02.49.88.13.13, e-mailadres: [email protected], website: www.shopopop.com (hierna de “Vennootschap AGILINNOV’” of “Vennootschap”).

1.2 Elk gebruik van de Site is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden die voorrang hebben op elk ander document, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Vennootschap AGILINNOV’ en de Gebruiker.

1.3 Aangezien deze Algemene Voorwaarden het voorwerp kunnen uitmaken van wijzigingen, wordt de Gebruiker verzocht ze regelmatig te raadplegen en verplicht vóór elk gebruik van de dienst.

1.4. Algemene voorwaarden van derden : sommige sitefuncties gebruiken tools en diensten van derden, die zijn onderworpen aan afzonderlijke algemene voorwaarden. Om de geïntegreerde betalingsdienst bijvoorbeeld te gebruiken, moet u de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder accepteren (raadpleeg sectie artikel 13 voor meer informatie over hoe gebruikers worden uitgenodigd om de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder te accepteren). Wanneer tools en diensten van een derde partij worden beheerst door afzonderlijke algemene voorwaarden, verstrekt de site een hypertext-link naar de toepasselijke algemene voorwaarden. Deze zullen voor u beschikbaar worden gesteld, binnen het kader van de diensten die worden geleverd door de betrokken derden, in een formaat waarin u ze kunt reproduceren en opslaan. U zult ze afzonderlijk moeten accepteren als u de diensten van deze derden wilt gebruiken.

Artikel 2 - Terminologie - Betrokken diensten

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte termen, beginnend met een hoofdletter, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt gegeven.

Artikel 3 - Waarschuwingen voorafgaand aan het gebruik van de dienst

Vóór elk gebruik van de dienst SHOPOPOP moeten de Gebruikers en Leden verplicht kennisnemen van de volgende voorwaarden en deze aanvaarden.

3.1 Voorstelling van de Dienst

De Dienst SHOPOPOP is een digitaal platform dat Beleverden en Buurtshoppers met elkaar verbindt om onderling diensten te organiseren voor de levering aan huis van aankopen die vooraf online werden gedaan bij internethandelaars die een “click and collect”-systeem aanbieden, of in een winkel, met andere woorden online aankopen of af te halen aankopen in een winkel.

De Dienst SHOPOPOP streeft naar wederzijdse gemeenschappelijke hulp en een onderlinge verdeling van de verplaatsingen om ecologischer te werk te gaan, maar is in geen geval een commerciële dienst voor de organisatie van goederenvervoer.

De Vennootschap AGILINNOV’ treedt op als host van advertenties die worden gepubliceerd op de Site en de Applicatie en is dus een derde in de relatie tussen de Shopper en de Beleverde. Er kan geen enkele verplichting of aansprakelijkheid ten laste van de Vennootschap AGILINNOV’ worden gelegd voor de relaties tussen de Shopper en de Beleverde. De Vennootschap AGILINNOV’ heeft geen enkel gezag over de Shoppers en is niet gemachtigd door de Beleverden om voor hen een Shopper te vinden.

In haar hoedanigheid van host oefent de Vennootschap AGILINNOV’ geen enkele voorafgaande controle uit over de inhoud die online wordt geplaatst door de Beleverden, waarvoor zij niet verantwoordelijk is. Elke persoon die racistische, gewelddadige, minachtende, beledigende, discriminerende, vrouwonvriendelijke of tot haat aanzettende inhoud opmerkt, moet dat ter kennis brengen van de Vennootschap AGILINNOV’, die de nodige maatregelen zal nemen om het ongemak te doen ophouden.

3.2 Voorwaarden voor toegang tot de Dienst

De Dienst richt zich enkel tot meerderjarige natuurlijke personen die niet-beroepsmatig handelen en in België verblijven.
De toegang tot de Site en de Applicatie is gratis.

De Leden bevestigen dat de informatie die ze verstrekken om hun account aan te maken volledig correct is. Gebruikers die een bestelling plaatsen zonder account bevestigen ook dat de verstrekte informatie volledig juist is. Het is verboden een account aan te maken of te bestellen onder de identiteit van een derde of onder een valse identiteit. Elke inbreuk op dit artikel kan leiden tot de onmiddellijke opschorting van het gebruikersaccount van de betrokken persoon.

Artikel 4 – Modaliteiten van toegang tot de Dienst SHOPOPOP

4.1 De Dienst SHOPOPOP is enkel toegankelijk via de Site en de Applicatie. De toegang tot de Dienst SHOPOPOP gebeurt via een virtueel Ledenaccount (volgens de voorwaarden van artikel 3.2).

4.2 De Gebruiker die Lid wil worden om toegang te krijgen tot de Dienst SHOPOPOP, maakt een virtueel account aan door op het tabblad “Een account aanmaken” te klikken en vervolgens alle verplichte gegevens in te vullen die gevraagd worden in het formulier.

Een aangemaakt Ledenaccount kan enkel worden gevalideerd als deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.

Artikel 5 - Gebruiksvoorwaarden van de diensten

5.1 Bestelling plaatsen – Een Boodschap indienen

5.1.1 Om een leveringsaanvraag in te dienen op de Site moet de Gebruiker of het Lid:

 • Meerderjarig zijn
 • Wettelijk bekwaam zijn om een contract af te sluiten
 • In Nederland verblijven
 • Een online-aankoop hebben verricht op een site die een “click and collect”- dienst aanbiedt of in een winkel, waarbij de bestelling die in de winkel moet worden afgehaald, volledig moet zijn betaald voordat een advertentie op de Site of de Applicatie wordt geplaatst

5.1.2 Na toegang te hebben gekregen tot de Dienst volgens de voorwaarden bepaald in artikel 4, wordt de Gebruiker of het Lid verzocht zijn Leveringsbestelling in te dienen. Het gaat om een leveringsaanvraag waarvan de voorwaarden gedeeltelijk vooraf bepaald zijn via een in te vullen formulier.

De volgende informatie moet verplicht worden verstrekt: de winkel waar de bestelling moet worden opgehaald, de door de winkel verstrekte bestelreferentie, de waarde van de bestelling, het aantal Packs, het leveringsadres en de gewenste leveringsdatum en -tijd.

De Beleverde kan ook informatie geven over de verdieping waar de boodschappen moeten worden geleverd en de eventuele aanwezigheid van een lift. De Gebruiker of het Lid kan bijkomende opmerkingen toevoegen in het daartoe bestemde kader. Het is formeel verboden om in deze ruimte racistische, gewelddadige, minachtende, beledigende, discriminerende, vrouwonvriendelijke of tot haat aanzettende uitlatingen te schrijven. Uitspraken die niet aan deze regels voldoen of, meer in het algemeen, die de geldende wetten en reglementen niet naleven, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de publicatiedirecteur op [email protected]. Hij zal de nodige maatregelen treffen om het ongemak te doen ophouden.

5.1.3 Zodra alle gegevens zijn ingevuld en gevalideerd, wordt de Gebruiker of het Lid verzocht zijn bestellingsoverzicht te controleren en te valideren.
De aldus door een Lid gevalideerde Bestelling wordt automatisch online gezet.

5.1.4 De Gebruiker of het Lid ontvangt dan een bevestigingsmail en een sms verstuurd door de Vennootschap AGILINNOV’ waarin staat dat zijn leveringsaanvraag in aanmerking werd genomen, met een overzicht van de verstrekte informatie en een code die moet worden doorgegeven aan de Shopper die zal instaan voor de levering.

5.1.5 De Beleverden die op de Site bestellen, worden op de hoogte gebracht van het feit dat de Dienst toelaat om leveringsaanvragen tussen particulieren online te plaatsen, waardoor elke leveringsgarantie wordt uitgesloten.
Het is mogelijk dat er geen antwoord wordt gegeven op de online ingediende leveringsaanvraag en dat geen enkele Shopper de aangevraagde Levering wil afhandelen.
De Beleverde krijgt dan de keuze om zijn Bestelling te annuleren of naar een latere datum of uur uit te stellen.

In een dergelijk geval verbindt de Vennootschap AGILINNOV’ zich ertoe contact op te nemen met de Beleverde vóór het door de Beleverde gevraagde leveringsuur.

5.2 Afhandeling van een boodschap

5.2.1 Om een boodschap op de Applicatie af te handelen, moet de Gebruiker of het Lid:

 • Meerderjarig zijn
 • Wettelijk bekwaam zijn om een contract af te sluiten
 • In Nederland verblijven - De laatste bijgewerkte versie van de Applicatie
  hebben gedownload

5.2.2 Na zich toegang te hebben verschaft tot de Dienst volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 kan de Gebruiker of het Lid de Bestellingen online raadplegen.
Zo kan hij nagaan of er een levering is aangevraagd in de winkel waar hij naartoe gaat voor een bestemming in de buurt van zijn woonplaats, en of er een levering is aangevraagd op een traject dat hij doet.
We benadrukken nogmaals dat de Site draait om samenwerking. Het gaat in geen geval om de uitvoering van leveringen met een commercieel belang of met het doel winst te maken.

5.2.3 Als de Shopper geïnteresseerd is om een boodschap te leveren, kan hij de betreffende boodschap selecteren en valideren dat hij de levering zal afhandelen.
De Shopper heeft toegang tot alle informatie over de af te halen boodschappen via zijn account op de app en ontvangt per e-mail de bevestiging dat hij de boodschap zal afhandelen.

5.2.4 Op de dag van de levering begeeft de Shopper zich naar de winkel in kwestie, haalt hij de door de Beleverde geplaatste bestelling op met vermelding van de naam en de referentie van de bestelling die hem via de applicatie werden meegedeeld en gaat hij naar de woonplaats van de Beleverde via de gps die in de applicatie is geïntegreerd.
De levering gebeurt aan de deur van de Beleverde of op een andere plaats die overeengekomen is tussen de Shopper en de Beleverde.
Over het algemeen verbindt de Vennootschap AGILINNOV zich ertoe om de informatie over de opvolging van de bestelling en de behandeling ervan naar de Beleverde en de Shopper door te sturen via meldingen op ieders account, maar ook via e-mail of sms.

5.3 Gedragsregels tijdens het bezorgen: 

 • Als onderdeel van het gebruik van het platform vragen we u om zich in te zetten om:
 • Nauwkeurigheid, integriteit en wettigheid van de informatie te garanderen die u op het platform verstrekt over uw identiteit en uw contactgegevens;
 • Juiste gebruik van het platform te garanderen;
 • Slechts één account aan te maken binnen het platform;
 • Zich te onthouden van het invoeren van informatie en/of berichten, opmerkingen en andere kwaadaardige, vernederende, lasterlijke, beledigende, obscene, pornografische, gewelddadige, racistische, xenofobe, discriminerende, vrijwillig misleide, illegale en/of tegengestelde inhoud, in strijd met de openbare orde en goede zeden;
 • Integriteit van het platform en/of de daarin opgenomen gegevens niet te wijzigen of te verstoren;
 • Niet te proberen ongeautoriseerde toegang tot het platform of de bijbehorende systemen of netwerken te verkrijgen of om gegevens te onderscheppen;
 • Het platform in overeenstemming met de toepasselijke nationale en/of internationale voorschriften te gebruiken.

Artikel 6 - Vergoeding en Servicekosten

6.1 Als de Beleverde de Bestelling online plaatst, gaat hij meteen over tot de onlinebetaling van de Vergoeding en de bijbehorende Servicekosten, indien van toepassing.

Het Bedrag van de Vergoeding wordt berekend aan de hand van een algoritme ontwikkeld door de Vennootschap AGILINNOV’, dat rekening houdt met verschillende criteria en met name de leveringsafstand, het volume van de bestelling van de Beleverde en eventuele moeilijkheden bij de toegang tot het leveringsadres.

Het is strikt verboden om winst te maken uit het gebruik van de Dienst SHOPOPOP.

Als tegenprestatie voor het gebruik van de Dienst SHOPOPOP rekent de Vennootschap AGILINNOV’ de Beleverde Servicekosten aan.

Het bedrag van de Servicekosten, bepaald door de Vennootschap AGILINNOV’, is vastgesteld op 20 % van de Vergoeding.

De Beleverde wordt op de hoogte gebracht voordat er Servicekosten worden aangerekend.

Het bedrag van de Vergoeding en de Servicekosten wordt bij de aanmaak van de advertentie van de Beleverde getoond in euro, inclusief alle taksen.

6.2 Refer-a-friend 

Elke shopper heeft één code om het platform aan hun kennissen of vrienden te presenteren. Deze code werkt als volgt: als een shopper (de "sponsor") zijn code deelt met een kennis, zullen beide een bonus van € 5 ontvangen als de gesponsorde persoon een Shopopop-account opent met de sponsorcode en ten minste één bezorging uitvoerd.

De totale hoeveelheid bonussen die shoppers kunnen verkrijgen door het platform aan hun kennissen of vrienden te presenteren, is beperkt tot een maximum van € 100. Zodra ze de maximaal te ontvangen bonuslimiet hebben bereikt, ontvangen de sponsors geen bonus meer.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

De Beleverden kunnen de online geplaatste advertentie te allen tijde verwijderen voordat een Shopper antwoordt door contact op te nemen met AGILINNOV’ via de online-chat, het telefoonnummer +32 3 393 02 87 of e-mail: [email protected].
Wanneer een Shopper op de knop “De levering reserveren” heeft geklikt, wordt de Beleverde per e-mail en per sms verwittigd en wordt de contractuele band tussen hen vastgelegd.

De Beleverden worden ervan in kennis gesteld dat de in artikel VI-47 van het wetboek van economisch recht vastgestelde herroepingstermijn niet van toepassing is op hun relatie met de Shopper, die optreedt als niet- beroepsbeoefenaar.

De Shoppers worden ervan op de hoogte gebracht dat ze door te klikken op de knop “De levering reserveren” de door de Beleverde voorgestelde voorwaarden onherroepelijk aanvaarden en zich ertoe verbinden deze na te leven. De gevolgen van elke verhindering om de levering uit te voeren, moeten rechtstreeks worden besproken met de betrokken Beleverde.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid bij slechte uitvoering van het contract tussen de Beleverde en de Shopper
De Vennootschap AGILINNOV’ biedt de Dienst aan als host en is geenszins een partij in de contractuele relatie die ontstaat tussen de Shopper en de Beleverde.

De ontstentenis van uitvoering of de slechte uitvoering van het contract dat ontstaat door de Shopper en de Beleverde valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap AGILINNOV’ en de gevolgen die voortvloeien uit bewezen tekortkomingen moeten rechtstreeks tussen hen worden geregeld.

De Beleverden en Shoppers zijn dus als enige aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse materiële of immateriële schade die tussen hen of met een derde is ontstaan in de uitvoering van het contract dat hen bindt.

Binnen de grenzen van de geldende wetten is de Vennootschap AGILINNOV’ in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik of verband houdt met het gebruik, de onbruikbaarheid of de verstrekking van de informatie, de diensten, de producten en de elementen die beschikbaar zijn op deze Site en de Applicatie.

De Vennootschap AGILINNOV’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, die het gevolg zou kunnen zijn van een niet- uitvoering of een slechte uitvoering van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, van een onvoorzienbare of onoverkomelijke daad van een derde, of van een gebeurtenis van overmacht die de kenmerken draagt die gewoonlijk worden aangenomen door de Belgische wet en rechtspraak.

8.2 Terbeschikkingstelling van de Site en de Applicatie

De Vennootschap AGILINNOV’ verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen aan te wenden om de Gebruikers 7 dagen op 7, 24 uur op 24 toegang te geven tot de Applicatie en de Site.

De Vennootschap AGILINNOV’ behoudt zich echter het recht voor de toegang tot de Site of de Applicatie geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, met name om redenen van onderhoud van de Site of de Applicatie.

8.3 Raadpleging en gebruik van de Site en de Applicatie

Het raadplegen en gebruiken van de Site en de Applicatie gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Site en de Applicatie bevatten links naar websites van derden waarvan de Vennootschap AGILINNOV’ de correctheid van de inhoud niet kan garanderen, wat de Gebruiker erkent en aanvaardt. De toegang tot deze sites van derden gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de Gebruikers, wat impliceert dat de Vennootschap AGILINNOV’ niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van schade die voortvloeit uit de toegang tot en/of het gebruik van deze sites van derden.

Artikel 9 - Beperking van de toegang en opschorting van de Ledenaccounts

9.1 In geval van schending door een Lid van deze Algemene Voorwaarden, met name van de verplichtingen vermeld in de artikelen 3.2 en 5, of indien de Vennootschap AGILINNOV’ van oordeel is dat haar veiligheid en integriteit, die van de Gebruikers of van derden in het gedrang komt, behoudt deze zich naar eigen goeddunken de mogelijkheid voor om een beroep te doen op de hierna vermelde maatregelen, die cumulatief kunnen zijn:

(a) De publicatie van elke inhoud op de Site of de Applicatie verhinderen (commentaar, Bestellingen ...).

(b) Account tijdelijk of permanent opschorten. Niet-uitputtende lijst van tijdelijke of permanente opschortingsredenen:

 • Wanneer het annuleringspercentage te hoog is en de shopper niet de regels volgt van het crowdshippingmodel
 • Misbruik om de Klantenservice te omzeilen (annulering op het laatste moment, het gebruik van tools om het applicatiegebruik te automatiseren, enz.)

9.2 De Vennootschap AGILINNOV’ zal het betrokken Lid zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de invoering van een van deze maatregelen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

“SHOPOPOP” is een gedeponeerd merk.

De teksten, beelden en afbeeldingen op de Site en de Applicatie zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap AGILINNOV’.

De reproductie, de imitatie of de volledige of gedeeltelijke representatie van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap AGILINNOV’ kan een gesanctioneerde namaak en/of een strafbare fout vormen die de burgerlijke aansprakelijkheid van de daders ervan in het gedrang kan brengen.

Elke Gebruiker verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks of onrechtstreeks afbreuk te doen aan de rechten van de Vennootschap AGILINNOV en ontzegt zich in dit opzicht met name het recht om:

 • enig gebruik te maken van de Applicatie of de Site voor het ontwerp, de realisatie, de verspreiding of de commercialisering van gelijkaardige, gelijkwaardige of vervangende diensten;
 • enige aanpassing, wijziging, bewerking of schikking van de Applicatie of de Site te verrichten, ook met het oog op het corrigeren van een storing;
 • enige decompilatie, reverse engineering of demontage van de Applicatie of Site te verrichten, geheel of gedeeltelijk;
 • enige afstand, overdracht of verhuring te verrichten, geheel of gedeeltelijk, tegen betaling of gratis, van de Applicatie, de Site of het hoger verleende gebruiksrecht;
 • enige directe of indirecte transcriptie of vertaling te maken van de Applicatie of Site;
 • enige wijziging of omzeiling van de beschermingscode te verrichten, zoals met name de toegangs- of identificatiecodes.

Photo credit ©Emma Pellet

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Met toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die van de Gebruiker worden gevraagd noodzakelijk zijn voor het beheer van de Site en de Applicatie en voor de goede werking van de Dienst SHOPOPOP.

De gegevens van de Gebruiker worden door de Vennootschap bewaard gedurende de bewaartermijn die nodig is voor het uitvoeren van de commerciële relatie. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin we verslag moeten kunnen uitbrengen over de geleverde diensten. De duur van deze periode kan variëren naargelang het type document en kan een wettelijke bewaarperiode of een verjaringsperiode zijn. Indien er geen wettelijke bewaartermijn of verjaringstermijn van toepassing is, zal deze bewaartermijn worden vastgesteld op een verantwoorde periode. Op het einde van de bewaarperiode zullen de persoonsgegevens gewist worden.

De gegevens van de Gebruiker worden door de Vennootschap bewaard voor commerciële prospectie gedurende 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De verwerkte persoonsgegevens zijn bestemd voor de bevoegde personen van de dienst Shopopop en hun hiërarchische meerderen.

Bepaalde persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienst Shopopop worden doorgegeven tussen het Beleverde Lid en het Shopperlid.

Veiligheid en vertrouwelijkheid:

De Vennootschap implementeert organisatorische, technische, software- en fysieke maatregelen inzake digitale beveiliging om de persoonsgegevens van de Gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen, vernielingen en toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de Vennootschap de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie:

De Gebruikers worden ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Unie door vennootschappen die optreden als verwerkers. De staten die de persoonsgegevens ontvangen, maken echter het voorwerp uit van een gepastheidsbesluit van de gegevensbeschermingsautoriteiten of wanneer een dergelijke besluit niet is genomen, zal de Vennootschap aan haar verwerker gelijkaardige waarborgen opleggen.

Toepassing van de rechten van de Gebruikers:

Met toepassing van de regelgeving die van toepassing is op de persoonsgegevens, beschikken de Gebruikers over een recht van inzage, rectificatie, wissing, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, verzet tegen de verwerking van hun gegevens en kunnen zij ook richtlijnen geven betreffende het lot van hun persoonsgegevens na hun overlijden.

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: 1 ter mail Pablo Picasso 44000 Nantes of naar het volgende e-mailadres: “[email protected]”, onder voorbehoud van eventuele rechtvaardiging van de identiteit van de persoon.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Dit artikel wordt aangevuld door het Privacybeleid van de Site.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid – Toepasselijk recht – Bevoegdheidsbeding

12.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. 

12.2 In geval van een geschil verbindt de Gebruiker zich ertoe om voorafgaand aan elke betwiste vordering contact op te nemen met de klantendienst om een poging te doen om het geschil in der minne te schikken.

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid die hem wordt geboden door boek XVI, titel 3 van het Wetboek van economisch recht, om in geval van een geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de zaak aanhangig te maken bij de Geschillencommissie, die kan worden gecontacteerd door een brief te sturen naar De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of door het online formulier in te vullen via https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/

12.3 Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken met toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 13  Elektronische portefeuille

13.1 Instelling van de  elektronische portefeuille

De elektronische portefeuille is een betalingsdienst die wordt geleverd door de betalingsdienstaanbieder. Wanneer een gebruiker een account maakt, sluit hij een contract rechtstreeks af met de betalingsdienstaanbieder en accepteert de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder. Om een gebruikersaccount aan te maken, wordt een  elektronische portefeuille gecreëerd door zijn of haar voornaam, naam, geboortedatum, geboortedatum, e-mailadres op te geven. 

13.2 KYC-verificaties

Om het account te valideren (om geld in de portefeuille te ontvangen en bankoverschrijvingen uit te voeren), zal de gebruiker onderworpen zijn aan de regelgeving die zijn geïmplementeerd door de betalingsdienstaanbieder, zoals identiteitscontroles en andere kennisvereisten voor klanten. De betalingsserviceprovider kan ook KYC-verificaties uitvoeren met betrekking tot de gebruiker waarvan hij vermoedt dat ze potentieel frauduleuze of verdachte praktijken aangaan. Ten behoeve van identiteitscontrole moet de gebruiker, op verzoek van de aanbieder van betalingsdiensten via de ONFIDO-diensten, informatie verstrekken, zoals een kopie van zijn paspoort, zijn identiteitskaart, zijn verblijfsvergunning of zijn rijbewijs, evenals zijn land van verblijf en zijn nationaliteit (link naar de algemene gebruiksvoorwaarden). Als een gebruiker niet de documenten verstrekt, die vereist zijn door de betalingsdienstaanbieder, heeft de gebruiker geen toegang tot de bezorgdienst. De betalingsdienstaanbieder kan ook het vermogen van de gebruiker, om transacties uit zijn elektronische portefeuilleuit te voeren, opschorten. Als een gebruiker aan de andere kant een illegale handeling heeft gepleegd, bijvoorbeeld door een frauduleus document te downloaden of een andere illegale maatregel te nemen, beschouwt de betalingsdienstaanbieder dit gedrag van de gebruiker als frauduleus, en wordt de gebruiker beschouwd de vereisten van KYC niet te hebben gerespecteerd en kan zodanig geen geld meer overmaken of opnemen.

13.3 Overboeken van geld op een elektronische portefeuille

Gebruikers kunnen geld van hun elektronische portefeuille overboeken op hun bankrekening. Deze overdracht wordt gedaan door de betalingsdienstaanbieder. Om deze optie te activeren, moet de gebruiker eerst informatie verstrekken over zijn rekening, zijn IBAN (bankrekeningnummer), zijn volledige postadres en zijn land van verblijf. Vervolgens moet hij een incassomachtiging ondertekenen om Shopopop het recht te geven om het bedrag voor de boodschappen op te nemen in geval van een incident (diefstal). De gebruiker kan een betaling doen op een bankrekening in euro's die is geopend in een bank van de Europese Unie/Europese economische ruimte. Betalingen op bankrekeningen met andere valuta's en/of buiten de Europese Unie/Europese economische ruimte zijn niet beschikbaar.

Laatste aanpassing : 29 november 2022