Privacybeleid van de site van de applicatie Shopopop

Lees hier alle wettelijke bepalingen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) wordt dit privacybeleid ter kennis gebracht van de gebruikers en bezoekers van de website www.shopopop.com.

DEFINITIES

De hierna gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd:

VERZAMELING VAN GEGEVENS EN WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN VRIJHEDEN

AGILINNOV respecteert de rechten op privacy van haar Gebruikers en erkent het belang van de bescherming van hun persoonsgegevens. Zij verbindt zich ertoe de nieuwe regelgeving na te leven die voortvloeit uit de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De Website maakt eventueel gebruik van “cookie”-technieken die haar in staat stellen statistieken en informatie te verwerken over het surfverkeer, de navigatie te vergemakkelijken en het gebruiksgemak van de dienstverlening voor de Gebruikers te verbeteren: beveiligings-, sessie-, trackingcookies …

Het staat de Gebruikers vrij om cookies van de Website te aanvaarden of te weigeren door de instellingen van hun internetbrowser te wijzigen.

De Gebruiker kan de cookies uitschakelen of zijn browser zo instellen dat deze hem waarschuwt wanneer er cookies zullen worden verzonden. Als de cookies echter uitgeschakeld zijn, is het mogelijk dat de Gebruiker niet alle functies van de Site kan gebruiken.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzameling van bovenstaande gegevens heeft als voornaamste doelen:

  • De dienst die de Site aanbiedt uitvoeren
  • Leden met elkaar in contact brengen
  • Statistieken opstellen, het gebruik van onze diensten verbeteren
  • De gebruikstrends identificeren
  • Nieuwe prestaties promoten, klanten binden en nieuwe klanten werven
  • Het toepasselijke recht en de wettelijke verplichtingen naleven
  • De veiligheid van het netwerk garanderen en eventuele fraude voorkomen

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die aldus op rechtmatige en geoorloofde wijze worden verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, zonder later te worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden, zijn strikt bestemd voor AGILINNOV.

De naam en voornaam, het adres en het telefoonnummer van het Beleverde Lid zijn toegankelijk voor het Shopperlid zodat het contact kan opnemen met het Beleverde Lid om de levering uit te voeren.

Als tegenprestatie zijn de naam, voornaam en het telefoonnummer van het Shopperlid toegankelijk voor het Beleverde Lid, zodat het in contact kan komen met het Shopperlid in het kader van de levering.

AGILINNOV behoudt zich ook het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken, voor zover zij dat nodig acht om: 

- enige geldende wet, reglementering, juridische procedure of andere wettelijke verplichting na te leven;

- veiligheidsproblemen, fraude of technische problemen op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen;

- de rechten, eigendom of veiligheid van AGILINNOV te beschermen;

- een algemene transactie uit te voeren, zoals een overdracht van activa of een overname door middel van een fusie met een andere vennootschap.

Persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van een verwerking door AGILINNOV als verwerkingsverantwoordelijke, mogen uitsluitend volgens de instructies van die laatste worden verwerkt door een verwerker of contractpartner van AGILINNOV.

AGILINNOV zorgt er in dit opzicht voor dat haar eventuele verwerkers en partners de nodige garanties bieden voor de bescherming van de Gebruikersgegevens.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar AGILINNOV, haar leveranciers, partners of verwerkers servers beheren.

In de veronderstelling dat de gegevens overdraagbaar zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, neemt AGILINNOV alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens de gepaste bescherming genieten (en dit met name via het Privacy Shield of de Standard Contractual Clauses die werden goedgekeurd door de Europese Commissie).

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De klantgegevens worden door AGILINNOV bewaard gedurende de bewaartermijn die nodig is voor het uitvoeren van de commerciële relatie. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin we verslag moeten kunnen uitbrengen over de geleverde diensten. De duur van deze periode kan variëren naargelang het type document en kan een wettelijke bewaarperiode of een verjaringsperiode zijn. Indien er geen wettelijke bewaartermijn of verjaringstermijn van toepassing is, zal deze bewaartermijn worden vastgesteld op een verantwoorde periode. Op het einde van de bewaarperiode zullen de persoonsgegevens gewist worden.

De klantgegevens worden door AGILINNOV bewaard voor commerciële prospectie gedurende 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie.

Volgens de wet is AGILINNOV gemachtigd om de bevoegde instanties te informeren in het kader van strafrechtelijke vervolging.

GEGEVENSBEVEILIGING

AGILINNOV voert organisatorische, technische, software- en fysieke maatregelen met betrekking tot digitale beveiliging uit om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde wijzigingen, vernielingen en toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de Site de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

RECHT VAN DE GEBRUIKER OP ZIJN GEGEVENS

De Gebruiker wordt verzocht zijn gegevens bij te werken indien ze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt de Gebruiker over: 

- het recht op inzage van zijn gegevens

- het recht op rectificatie

- het recht op gegevenswissing

- het recht op beperking van de verwerking

- het recht op gegevensoverdraagbaarheid (een kopie van zijn gegevens krijgen)

- het recht van bezwaar tegen de verwerking

De gegevens die AGILINNOV nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en die noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting en/of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte, kunnen echter niet gewist worden.

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: AGILINNOV, 1 ter mail Pablo Picasso 44000 Nantes of naar het volgende e-mailadres: “[email protected]”, onder voorbehoud van de eventuele rechtvaardiging van de identiteit van de persoon.