Wettelijke bepalingen - Shopopop

Gelieve de verschillende gebruiksmodaliteiten van deze website aandachtig te lezen alvorens de pagina’s ervan te bezoeken. Door in te loggen op deze website aanvaardt u zonder voorbehoud deze modaliteiten. Overeenkomstig artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn de verantwoordelijken voor deze website www.shopopop.com:

AGILINNOV

De Vennootschap AGILINNOV stelt alles in het werk om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te waarborgen. Er kunnen zich echter fouten of nalatigheden voordoen. De internetgebruiker moet zich er dus van vergewissen dat de informatie over de firma AGILINNOV correct is en alle wijzigingen van de website melden die hij nuttig acht. De Vennootschap AGILINNOV is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en voor eventuele directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien.

Cookies

De website www.shopopop.com kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistieken en weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Hij bevat meerdere gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze website kunnen niet werken zonder de aanvaarding van cookies.

Hyperlinks

De websites van de vennootschap AGILINNOV kunnen links naar andere websites of andere op het internet beschikbare bronnen aanbieden. AGILINNOV kan de websites die verbonden zijn met haar eigen websites onmogelijk controleren. AGILINNOV is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen en garandeert de correctheid ervan ook niet. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze websites of externe bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De internetgebruiker gebruikt deze sites volledig op eigen risico en moet zich aan hun gebruiksvoorwaarden houden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van AGILINNOV.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil plaatsen naar een van de websites van AGILINNOV, moet hij een e-mail sturen via de website om zijn aanvraag voor het plaatsen van een hyperlink in te dienen. AGILINNOV behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Contractuele beperking op gegevens

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt tijdens verschillende periodes van het jaar bijgewerkt. Toch kan ze onjuistheden of weglatingen bevatten. Als u een leemte, een fout of iets wat op een storing lijkt vaststelt, gelieve dit dan via e-mail te melden aan [email protected]. Beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (probleempagina, computer en browser die u gebruikt …).

Alle inhoud wordt op risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker gedownload. Bijgevolg kan AGILINNOV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor enig verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te openen door gebruik te maken van recent materiaal dat geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

AGILINNOV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks op deze website naar andere bronnen op het internet.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website www.shopopop.com, waaronder grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, alsook hun vormgeving, zijn de exclusieve eigendom van de vennootschap, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnervennootschappen of auteurs.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AGILINNOV. De niet-naleving van dit verbod geldt als een namaak waarvoor de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker in het gedrang kan komen. Bovendien kunnen de eigenaars van gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Geschillen

Deze voorwaarden van de website www.shopopop.com worden beheerst door de Belgische wetten en elke betwisting of elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De referentietaal voor de regeling van eventuele geschillen is het Frans of het Nederlands.

Persoonsgegevens

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens mee te delen wanneer u onze website www.shopopop.com bezoekt.

Er bestaan echter enkele uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten op onze site kan het immers zijn dat u ons bepaalde gegevens moet meedelen, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden in de rubriek ‘contact’. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name om inlichtingen te vragen over onze vennootschap of om nieuwsbrieven te ontvangen.

Tot slot kunnen we bepaalde informatie over u automatisch verzamelen als u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze website, zoals de pagina’s die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw type browser en hoelang u de website bezoekt. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistieken om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van de databanken.